Novosti

26. 01. 2023.

Komisija iznosi konkretne mjere za veći angažman socijalnih partnera na nacionalnoj razini i razini EU-a

Foto: NHS

Komisija danas predstavlja inicijativu za daljnje jačanje i promicanje socijalnog dijaloga s konkretnim mjerama na nacionalnoj razini i razini EU-a. To je dodatna potvrda naše snažne predanosti socijalnom dijalogu kao temelju socijalnog tržišnog gospodarstva EU-a i njegove konkurentnosti. Cilj je inicijative osnažiti socijalni dijalog kako bi se prilagodio promjenama u svijetu rada i novim trendovima na tržištu rada u kontekstu prijelaza na digitalno i klimatski neutralno gospodarstvo i pojave novih oblika zapošljavanja.

Pregovori između organizacija koje predstavljaju poslodavce i onih koje predstavljaju radnike (socijalni partneri) u okviru socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja doprinose poboljšanju životnih i radnih uvjeta, kao što su plaća, radno vrijeme, godišnji odmor, roditeljski dopust, osposobljavanje te mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu. Osim toga, oni imaju ključnu ulogu u prilagodbi promjenjivim gospodarskim i socijalnim okolnostima i povećanju produktivnosti koje je potrebno za poboljšanje konkurentnosti europskih poduzeća. Sve to pomaže u osiguravanju socijalne pravednosti i demokracije na radnom mjestu te jačanju blagostanja i otpornosti u Europi.

 

Socijalni partneri imaju među ostalim ključnu ulogu u vremenima kriza ili promjena. Na primjer, tijekom pandemije bolesti COVID-19 odmah su pomogli uspostaviti mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu i program skraćenog radnog vremena. Socijalni partneri pomažu i u pronalaženju uravnoteženih rješenja za prilagodbu tržišta rada digitalnom dobu. Bliska suradnja između poslodavaca i zaposlenika važna je i za učinkovitu organizaciju industrijske proizvodnje, a radnicima za stjecanje zelenih i digitalnih vještina.

 

Međutim, među državama postoje velike razlike u pogledu razine i kvalitete angažmana socijalnih partnera. Na nacionalnoj razini dolazi istodobno do pada brojki kad je riječ o članstvu u sindikatima i udjelu radnika obuhvaćenih kolektivnim ugovorima (s prosjeka EU-a od oko 66 % u 2000. na oko 56 % u 2019.). Manje je vjerojatno i da će biti zastupljeni noviji oblici zapošljavanja, kao što je rad putem platforme i određene skupine stanovništva (npr. mladi), a u nekim sektorima poput skrbi gotovo uopće nema kolektivnog pregovaranja.

 

U tom kontekstu Komisija predlaže Preporuku Vijeća u kojoj se utvrđuju načini za dodatno jačanje socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja u državama članicama. Komisija predstavlja i Komunikaciju o jačanju i promicanju socijalnog dijaloga na razini EU-a. Socijalni partneri bili su intenzivno uključeni u pripremu tih inicijativa.

 

 

Omogućivanje uspješnog socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini

 

U Komisijinu prijedlogu za Preporuku Vijeća državama članicama preporučuje se da:

 

  • organiziraju savjetovanje sa socijalnim partnerima o sadržaju i provedbi gospodarskih i socijalnih politika te politika zapošljavanja u skladu s nacionalnom praksom
  • potiču socijalne partnere da razmotre nove oblike rada i netipično zapošljavanje te da što veći broj ljudi informiraju o prednostima socijalnog dijaloga i o svim sklopljenim kolektivnim ugovorima
  • omoguće povećanje kapaciteta organizacija radnika i poslodavaca, primjerice osiguravanjem pristupa relevantnim informacijama i osiguravanjem potpore nacionalnih vlada.

 

Predloženom Preporukom Vijeća u potpunosti se poštuju nacionalne tradicije i autonomija socijalnih partnera. Državama članicama omogućuje se da odrede najbolji način za postizanje tih ciljeva, uzimajući u obzir njihove posebne okolnosti.

 

 

Promicanje angažmana socijalnih partnera na razini EU-a

 

Kako bi se dodatno promicala uloga socijalnih partnera u donošenju politika EU-a i ojačao sektorski socijalni dijalog na razini EU-a, Komisija predlaže niz mjera za:

 

  • jačanje europskog sektorskog socijalnog dijaloga modernizacijom njegova okvira, u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima, mogućom revizijom postojećih pravila
  • osiguravanje daljnje potpore u pogledu sklapanja sporazuma socijalnih partnera, posebno administrativnom potporom i pravnim savjetovanjem
  • jačanje sudjelovanja socijalnih partnera u donošenju politika EU-a, primjerice prikupljanjem mišljenja europskih međuindustrijskih socijalnih partnera o prioritetima politika EU-a prije donošenja programa rada Komisije
  • veću djelotvornost tehničke i financijske potpore EU-a socijalnim partnerima. Na primjer, Komisija će u suradnji sa socijalnim partnerima uspostaviti istraživačku mrežu za praćenje i promicanje socijalnog dijaloga u EU-u.

 

Osim toga, Komisija poziva socijalne partnere da pregovaraju i sklope više sporazuma socijalnih partnera te da povećaju članstvo i reprezentativnost sindikata i organizacija poslodavaca.

 

Komisija će osim toga nastaviti promicati socijalni dijalog na međunarodnoj razini redovitom suradnjom s Međunarodnom organizacijom rada (ILO), Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj i drugima. Komisija potiče države članice da nastave ratificirati i učinkovito provoditi konvencije ILO-a.

 

 

Sljedeći koraci

 

Komisija će u bliskoj suradnji sa socijalnim partnerima nastaviti pratiti mjere koje su predložene na razini EU-a i navedene u Komunikaciji.

 

Države članice raspravljat će o Komisijinu prijedlogu za Preporuku Vijeća kako bi ga Vijeće moglo donijeti. Nakon donošenja, u skladu s prijedlogom države članice bit će pozvane da Komisiji dostave skup mjera za provedbu Preporuke, o kojima se prethodno raspravljalo sa socijalnim partnerima. Provedba mjera pratit će se u kontekstu europskog semestra.

 

 

Kontekst

 

Socijalni dijalog i uključenost radnika ključno su načelo europskog stupa socijalnih prava i sastavni dio Socijalne obveze iz Porta iz 2021. Komisija je u Akcijskom planu za provedbu europskog stupa socijalnih prava najavila da će predstaviti inicijativu za potporu socijalnom dijalogu na razini EU-a i na nacionalnoj razini, kako je naglasila i predsjednica Komisije von der Leyen na Trostranom socijalnom samitu 2022.

 

Komisija je pripremila ovu inicijativu uz blisku suradnju sa socijalnim partnerima i razmijenila stajališta s Europskim parlamentom, Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija. Inicijativa za socijalni dijalog, spomenuta i u Komunikaciji Komisije „Konferencija o budućnosti Europe, provođenje vizije u djelo” iz lipnja 2022., znatno doprinosi daljnjim koracima koji će se poduzimati nakon Konferencije. Inicijativa za socijalni dijalog pridonosi i Europskoj godini vještina 2023. i industrijskom planu u okviru zelenog plana zbog važne uloge socijalnih partnera u podupiranju stjecanja vještina, promjene radnih mjesta i konkurentnosti EU-a.