Odbor žena NHS-a

Nezavisni hrvatski sindikati su od svog osnivanja 1999. godine veliku pozornost obraćali na prava žena radnica što je razvidno i iz svih dokumenata usvojenih na tijelim NHS-a. Predstavnica Odbora žena NHS-a nazočna je na svakoj sjednici Središnjeg odbora NHS-a (najvišeg tijela NHS-a između zasjedanja dviju sjednica Sabora NHS-a). O samoj zastupljenosti žena u tijelima NHS-a govori sljedeća tabela:

Podaci za Nezavisne hrvatske sindikate (2004.)

Sabor NHS-a Središnji odbor NHS-a Izvršni odbor NHS-a Predsjednici sindikata udruženih u NHS Ukupno članstvo*
UŽ% ŽUŽ% ŽUŽ% ŽUŽ% ŽUŽ% Ž
1354533.328828.611327.3481429.187.31350,1

* Budući nije bilo moguće doći do ukupnog broja žena učlanjenih u sindikate udružene u NHS, izračuni su rađeni na temelju dostavljenih podataka (90.7% od ukupnog članstva od 87.313 članova), za koje smatramo kako su reprezentativan uzorak. Dakle, konačni je postotak dobiven na osnovu sljedećih dostavljenih podataka: ukupan broj članova: 79.227, žene: 39.629 ili 50.1%. Konačni postotak od 50.1% ne bi bio značajno veći ili manji iz razloga što sindikati koji nisu dostavili podatke u svojemu članstvu nemaju pretežito žene ili muškarce. (priredila Marija Hanževački, glavna tajnica NHS-a)

Odbor žena NHS-a je na svojem Osnivačkom Saboru 22. travnja 2004. godine usvojio Programsku deklaraciju Odbora žena NHS-a i Pravila rada te su izabrani predsjednica, zamjenica predsjednice i nacionalna koordinatorica Odbora žena NHS-a te članice Vijeća Odbora žena NHS-a. Vijeće Odbora žena NHS-a je najviše tijelo odlučivanja između dvaju sabora. Vijeće se bira na Saboru i broji do 11 članica.

Predstavnice NHS-a su i prije službenog osnivanja Odbora žena sudjelovale na Međunarodnim ženskim sindikalnim školama koje su od 2000. do 2005. godine održavale u Rovinju. 2006. godine Škola je održana u Ohridu, Makedonija. Više o radu Škola možete saznati ukoliko pogledate Deklaracije koje su usvojene na kraju rada svake škole.

Odbor žena NHS-a također je aktivno sudjelovao u izradi priručnika o kolektivnom pregovaranju, koje su zajednički izdali Međunarodna konfederacija slobodnih sindikata i Svjetska konfederacija rada (danas ujedinjeni u novu međunarodnu sindikalnu udrugu – Međunarodnu konfederaciju sindikata) uz potporu Međunarodne organizacije rada i Flamanske Vlade Belgije. Budući svi priručnici nisu prevedeni na hrvatski jezik na dnu stranice ih možete pogledati na engleskom jeziku.

Za sve informacije vezane uz rad i djelovanje Odbora žena NHS-a molimo Vas pišite nam na odbor.zena@nhs.hr

Dokumenti za preuzimanje