Novosti

16. 01. 2023.

Radnici u A1 Hrvatska žele Kolektivni ugovor, a Uprava …???

HST - Hrvatski sindikat telekomunikacija, kao reprezentativni sindikat u A1 i u cijelom ICT sektoru u Republici Hrvatskoj, pokrenuo je 14. lipnja 2022. godine pregovore za Kolektivni ugovor; Uprava je iste prihvatila; imenovani su pregovarački odbori sindikata i poslodavca … održana su četiri sastanka i kada povučemo crtu - nismo se makli dalje od početka.

Zašto?

 

Pregovarački odbor poslodavca, od prvog sastanka ultimativno traži, da članovi Pregovaračkog odbora sindikata moraju potpisati, takozvana Pravila o kolektivnom pregovaranju u A1 Hrvatska d.o.o. To je preduvjet Uprave, da počne pregovarati o tekstu Kolektivnog ugovora.

 

Pregovarački odbor sindikata, od prvog sastanka pokušava jasno dati na znanje, drugoj strani, svoje razloge, zašto ne želi potpisati predložena Pravila:

 

  • u zakonodavstvu RH nigdje nije predviđena obaveza potpisivanja bilo kakvih Pravila ili Protokola, kao preduvjet pregovorima za kolektivni ugovor. U pregovore se ulazi u dobroj vjeri i želji za postignuće dogovora.
  • u ponuđenim Pravilima, Uprava traži od Pregovaračkog odbora sindikata, da potpiše tajnost govora i pisanja o podacima, za koje oni smatraju da su „tajna“, kao na primjer svi podaci o financijskim kretanjima i isplatama radnicima plaće, bonusa, nagrada, podaci o organizacijskoj strukturi i slično…. Sindikalni pregovarači se odriču svih tih „tajnih“ podataka, jer su im za pregovore dovoljni javno dostupni podaci.
  • u ponuđenim Pravilima, Uprava traži od pregovaračkog odbora sindikata, da se odreknemo samostalnog komuniciranja s radnicima, odnosno, da priopćenja idu samo uz obostranu privolu. Odbor koji pregovara u interesu i u ime radnika, ne želi i ne može ostati bez kontinuirane komunikacije s Vama. Da su sada u primjeni Pravila o kolektivnom pregovaranju u A1 Hrvatska d.o.o. ovaj tekst ne biste čitali, jer ga ne bismo smjeli poslati bez pristanka Uprave. Potpuno neprihvatljivo.
  • Pregovarački odbor sindikata, je zatražio mišljenje (vezano uz ultimativno traženje Pregovaračkog odbora poslodavca A1 Hrvatska za potpisivanje Izjave o povjerljivosti i slobodnog i samostalnog informiranja članstva i javnosti o tijeku pregovora) od Pregovaračkog odbora iz A1 Grupe u Austriji, kojemu je ovakvo postupanje u pregovorima nepoznato i u A1 Grupi neprihvatljivo.

 

Na žalost, za Pregovarački odbor poslodavca A1 Hrvatska, ovo mišljenje je bezvrijedno i na njega se ne žele obazirati (???) 


  • Ostalo je još samo jedno pitanje, kako je Uprava A1 Hrvatska odlučila opstruirati ove pregovore, zašto jasno i glasno to ne kaže i objasni svoju poziciju? Ako za to nema hrabrosti, neka radnicima pošalje poruku preko svojih Pregovarača.

 

Isto tako, Pregovarački odbor sindikata je dostavio pregovaračima Uprave, tekst Prijedloga kolektivnog ugovora za A1 Hrvatska, kojega Pregovarački odbor poslodavca ne želi niti otvoriti, iz razloga, što su u ove pregovore ušli „s figom u džepu“ i traže alibi razloge, samo da se ne počne pregovarati o stvarima i pitanjima koje moraju staviti u prvi plan prava i obaveze radnika u skladu sa zakonodavstvom i prihvaćenim direktivama i smjernicama, kako Europske unije, tako i Ujedinjenih nacija.

 

Idući, peti po redu, sastanak pregovaračkih odbora dogovoren je za 19. siječnja 2023. godine, na kojem će HST, ponovno na pregovaračkom stolu otvoriti Prijedlog kolektivnog ugovora za A1 Hrvatska, a na Upravi je odluka, hoće li nastaviti s opstruiranjem ovih pregovora, ili će smoći hrabrosti, da svojim pregovaračima dade mandat, da počnu pregovore s predstavnicima radnika A1. Bilo koju odluku donese Uprava, na njima je odgovornost (ne)nastavka pregovora.