Novosti

21. 09. 2023.

Dostojanstven rad za sve: Vijeće napravilo iskorak prema donošenju Odluke Vijeća o Konvenciji o nasilju i uznemiravanju

Foto: NHS

Vijeće EU-a - Priopćenje za medije

Vijeće je danas donijelo stajalište o nacrtu odluke kojom se države članice pozivaju da ratificiraju Konvenciju o nasilju i uznemiravanju (Konvencija br. 190) koju je donijela Međunarodna organizacija rada (MOR).

Tom odlukom Vijeća utire se put državama članicama da ratificiraju Konvenciju br.190. Naša je predanost stvarnoj i djelotvornoj ravnopravnosti i nediskriminaciji bezrezervna i omogućuje EU-u da promiče politike kojima se štite žene, kao i prava muškaraca i žena.

Nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu raširena su i postojana pojava diljem svijeta: više od jedne petine osoba doživjelo je nasilje i uznemiravanje na radnom mjestu, bilo fizičko, psihološko ili seksualno, pri čemu su žene posebno izložene riziku.

 

Konvencija o nasilju i uznemiravanju prvi je međunarodni instrument kojim se utvrđuju minimalni standardi za suzbijanje uznemiravanja i nasilja na radnom mjestu. Konvencija će pomoći u promicanju dostojanstvenog rada za sve, zdravlja i sigurnosti na radu i rodne ravnopravnosti, kao i u suzbijanju diskriminacije.

 

Navedenim nacrtom odluke države članice pozivaju se da ratificiraju dijelove Konvencije koji se posebno odnose na poboljšanje radnog okružja radi zaštite zdravlja i sigurnosti radnika i radnica te postizanje veće razine ravnopravnosti između muškaraca i žena kad je posrijedi zapošljavanje.

 

 

Kontekst i sljedeći koraci

 

Međunarodna konferencija rada donijela je 2019. Konvenciju Međunarodne organizacije rada o iskorjenjivanju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada.

 

Tom se konvencijom osigurava zajednički okvir za sprečavanje, otklanjanje i iskorjenjivanje nasilja i uznemiravanja u svijetu rada, uključujući rodno uvjetovano nasilje i uznemiravanje.

 

Prvi je puta u međunarodnom pravu posebno priznato pravo svih osoba na svijet rada lišen nasilja i uznemiravanja, što uključuje obvezu poštovanja, promicanja i ostvarivanja tog prava. Konvencija ujedno donosi prvu međunarodnu definiciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada.

 

Sve države članice podržale su ciljeve Konvencije i imale ključnu ulogu u njezinu donošenju u okviru MOR-a.

 

Odluka Vijeća kojom se države članice pozivaju da ratificiraju Konvenciju o nasilju i uznemiravanju bit će formalno donesena nakon što Europski parlament da svoju suglasnost.

 

 

 

Izvor: https://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2023/09/18/decent-work-for-all-council-takes-a-step-forward-towards-the-adoption-of-the-council-decision-on-violence-and-harassment-convention/