Novosti

20. 09. 2022.

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA SRPANJ 2022.

Izvor: DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2022. iznosila je 7 576 kuna, što je nominalno niže za 1,8%, a realno za 2,2% u odnosu na lipanj 2022.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2022. iznosila je 10 306 kuna, što je nominalno niže za 1,8%, a realno za 2,2% u odnosu na lipanj 2022.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za srpanj 2022. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 12 202 kune, a najniža je isplaćena u Ostalim osobnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 4 986 kuna.

 

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za srpanj 2022. bila je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 17 232 kune, a najniža je bila u Ostalim osobnim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 6 414 kuna.

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 7,5%, a realno je niža za 4,3%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za srpanj 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 8,6%, a realno je niža za 3,3%.

 

Za razdoblje od siječnja do srpnja 2022. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 569 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 6,9%, a realno niže za 2,1%.

 

Za razdoblje od siječnja do srpnja 2022. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 10 277 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 7,9%, a realno niže za 1,2%.

 

U srpnju 2022. bilo je prosječno 167 plaćenih sati, što je u odnosu na lipanj 2022. niže za 4,6%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodeni prijevoz (177), a najmanji broj plaćenih sati bio je u djelatnostima Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika i Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (153).

 

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za srpanj 2022. iznosila je 44,18 kuna, što je u odnosu na lipanj 2022. više za 2,2%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 12,1%.

 

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za srpanj 2022. iznosila je 60,10 kuna, što je u odnosu na lipanj 2022. više za 2,2%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 13,2%.

 

Medijalna neto plaća za srpanj 2022. iznosila je 6 451 kunu, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 487 kuna.

 

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA SRPANJ 2022.

    VII. 2022.I. – VII. 2022.Indeksi
VII. 2022.
VI. 2022.
VII. 2022.
VII. 2021.
I. – VII. 2022.
I. – VII. 2021.
Neto plaća         
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune7 5767 56998,2107,5106,9
Realna neto plaća po zaposlenome     97,895,797,9
Bruto plaća         
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune10 30610 27798,2108,6107,9
Realna bruto plaća po zaposlenome      97,896,798,8
Neto plaća po satu         
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune44,1843,46102,2112,1107,3
Realna neto plaća po satu      101,899,898,3
Bruto plaća po satu         
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune60,1059,01102,2113,2108,3
Realna bruto plaća po satu      101,8100,899,2

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA SRPANJ 2022.

    VII. 2022.
neto plaće, kunebruto plaće, kune
Prvi (donji) kvartil 4 9486 220
Drugi kvartil (medijan)6 4518 487
Treći (gornji) kvartil 8 64811 738
Četvrti kvartil zz

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA SRPANJ 2022.

   VII. 2022.
neto plaće, kunebruto plaće, kune
Prvi decil 4 1405 105
Drugi decil 4 7335 987
Treći decil5 1526 603
Četvrti decil 5 7777 480
Peti decil (medijan)6 4518 487
Šesti decil 7 2419 711
Sedmi decil 8 13311 006
Osmi decil 9 29912 738
Deveti decil 11 69516 453
Deseti decil zz

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U SRPNJU 2022.

       VII. 2022.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kuneprosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, kune
 Ukupno1 010 16
APoljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 721 15
BRudarstvo i vađenje 586 8
CPrerađivačka industrija 938 16
DOpskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 501 4
EOpskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 438 8
FGrađevinarstvo 740 9
GTrgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 759 5
HPrijevoz i skladištenje2 300 12
IDjelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 640 8
JInformacije i komunikacije 828 3
KFinancijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 660 2
LPoslovanje nekretninama 732 5
MStručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 703 11
NAdministrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 610 27
OJavna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 707 5
PObrazovanje 774 2
QDjelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi1 442 99
RUmjetnost, zabava i rekreacija 800 3
SOstale uslužne djelatnosti 830 9

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA SRPANJ 2022. PREMA NKD-u 2007.

G-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA SRPANJ 2022. PREMA NKD-u 2007.

G-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA SRPANJ 2022. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

APoljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
BRudarstvo i vađenje
CPrerađivačka industrija
DOpskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
EOpskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
FGrađevinarstvo
GTrgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
HPrijevoz i skladištenje
IDjelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
JInformacije i komunikacije
KFinancijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
LPoslovanje nekretninama
MStručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
NAdministrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
OJavna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
PObrazovanje
QDjelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
RUmjetnost, zabava i rekreacija
SOstale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

 

Izvori podataka

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

 

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

 

Obuhvat i usporedivost

 

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

 

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

 

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

 

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

 

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

 

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

 

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 −dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 –prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 –pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 –naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 –otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 –nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 –prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 –trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 –novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 –troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 –novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 –troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 –troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 –troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 –naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 –naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 –premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

 

Kratice 
  
NKD 2007.Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
zpodatak zbog povjerljivosti nije objavljen