Novosti

10. 06. 2022.

Zaštita na radu postaje temeljno načelo i pravo na radu

NHS - Na 110. zasjedanju Međunarodne konferencije rada donesena je rezolucija kojom se zaštita na radu svrstava u temeljna načela i prava na radu.

Konferencija, svjesna vitalne važnosti zaštite na radu, a što je dokazano u pandemiji bolesti COVID-19 i utjecaju na svijet rada, sa željom za uključivanjem sigurne i zdrave radne okoline u okvir temeljnih načela i prava na radu Međunarodne organizacije rada kao sredstva unaprjeđivanja vidljivosti i utjecaja na temeljne vrijednosti Međunarodne organizacije rada i Agende za dostojan rad, odlučila je izmijeniti Deklaraciju o temeljnim načelima i pravima na radu na način da u nju uključi i sigurnu i zdravu radnu okolinu.

Također, na Konferenciji je odlučeno kako će se Konvencije br. 155 – o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini (1981.) te Konvencija br. 187 - o promotivnom okviru za zaštitu na radu smatrati temeljnim konvencijama u okviru značenja Deklaracije.

 

Države članice Međunarodne organizacije rada sada će biti obvezne poštivati, unaprjeđivati i ostvarivati, osim načela i prava koja se odnose na: slobodu udruživanja i djelotvorno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje, ukidanje svih oblika prinudnog rada, djelotvorno ukidanje dječjeg rada i ukidanje diskriminacije u odnosu na zapošljavanje i zanimanje, načela i prava koja se odnose i na sigurnu i zdravu radnu okolinu, odnosno prava i obveze koje proizlaze iz spomenutih Konvencija br. 155 i 187., od kojih je Hrvatska ratificirala Konvenciju br. 155.

 

Uvrštavanjem sigurne i zdrave okoline na radu u temeljna načela i prava na radu ispravljena je pogreška iz 1998. godine kada je usvojena Deklaracija o temeljnim načelima i pravima na radu, a kada je zaštita na radu izostavljena, iako su i tada izraženi stavovi kako je zaštita na radu isto tako temeljno načelo i pravo na radu te bi trebala biti uključeno u Deklaraciju.

 

Nezavisni hrvatski sindikati su u više navrata pozivali Vladu Republike Hrvatske da podrži uvrštavanje zaštite na radu u temeljna načela i prava na radu.

 

Uvrštavanje sigurne i zdrave radne okoline u temeljna načela i prava na radu svakako će biti od velike važnosti za smanjenje broja nesreća i bolesti na radu koje su sada u svijetu u porastu, kao i za davanje veće pozornosti mentalnom zdravlju i borbi protiv nasilja i uznemiravanja u svijetu rada. To je i veliki uspjeh sindikata koji su na nacionalnoj i međunarodnoj razini ulagali velike napore da se ovo pitanje stavi na dnevni red Međunarodne konferencije rada te da rezolucija bude izglasana na ovogodišnjem zasjedanju.

 

Podsjećamo, zaštita na radu je ljudsko pravo i kao takvo prepoznato je u mnogim međunarodnim instrumentima, kao što su Opća deklaracija o ljudskim pravima, Međunarodni pakt o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pravima i Europska socijalna povelja. KR

 

Više:

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_847510.pdf

 

ILO: Major breakthrough on occupational health and safety

 

Landmark UN workers' safety vote leaves EU playing catch-up